Tag: in bằng khen cho nhân viên

Dịch vụ in bằng khen cho nhân viên của doanh nghiệp

Không có ai không muốn được khen thưởng, song vấn đề là khen thưởng như thế nào để vừa khuyến khích được người khen lại vừa lôi kéo, cổ vũ được những người chưa được khen thưởng cố gắng hơn nữa. Doanh nghiệp cần có những quy định khen thưởng dành cho các nhân viên. […]