Tag: in kỷ yếu ở đâu là đẹp

In kỷ yếu ở đâu Hà Nội chỗ nào là đẹp nhất

Kỷ yếu được hiểu là tập ghi chép lại những điều cốt yếu. Bố cục của cuốn mẫu kỷ yếu kỷ niệm ngày thành lập hoặc kỷ niệm thông thường như sau: Bài giới thiệu chung, Các thành tựu tiêu biểu, Cảm tưởng của các thành viên, Quá trình làm việc hoạt động, hình ảnh…. […]